Polityka prywatności

Polityka prywatności
Zgodnie z nową Politykę Prywatności zgodną z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (zwanym dalej „RODO”), informuje jak będą wykorzystywane są Państwa dane osobowe, kto jest ich administratorem, a kto podmiotem przetwarzającym dane.

1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej „Administrator”) jest firma Online Sylwia Bartkowiak z siedzibą ul. Leszczynowa 14, 72-006 Mierzyn. Nip 8561638193.Prowadząca sklep internetowy pod adresem https://moja-kosmetyczka.com.
Państwa dane, w ramach umowy powierzenia danych osobowych, przechowywane są na serwerach dostawcy systemu sklepu mojakosmetyczka.com.pl, firmy IAI Spółka Akcyjna z siedzibą przy al. Piastów 30, 70 - 064 Szczecin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000325245, NIP: 8522470967 , (zwaną dalej „Operatorem”). Operator w świetle RODO jest Podmiotem Przetwarzającym Dane. Połączenie ze sklepem odbywa się w sposób szyfrowany, czego dowodem jest odpowiednia informacja obok paska adresu w Państwa przeglądarce. Państwa dane, zarówno przez Administrator jak i Operatora chronione są, przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją poprzez odpowiednie zabezpieczenia systemowe i techniczne.

2. Przetwarzamy jedynie dane, wprowadzone przez Klienta w momencie rejestracji w sklepie internetowym. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:
a) do wykonania zawartej przez Ciebie umowy – przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) do rozliczenia zawartej przez Ciebie umowy – przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) zrealizowania ciążących na nas obowiązków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach prawa podatkowego – przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d) ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed wszelkimi roszczeniami, które możemy posiadać lub mogą zostać do nasz skierowane z tytułu realizacji zawartej przez Ciebie z umowy – przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest ono jednak wymogiem zawarcia z nami umowy, a ich nie podanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.

4. Okres przechowywania danych:
a) Dane osobowe Klientów uzyskane w celu wykonania umowy będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne w celu wykonania umowy, a następnie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być wystosowane wobec Administratora tj. roszczenia z tytułu rękojmi, lub roszczenia pochodzące od organów podatkowych (do 5 lat).
b) Dane osobowe Klientów uzyskane na podstawie zgody na przetwarzanie w celach marketingowych, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

5. Twoje dane osobowe możemy przekazać:
a) Podmiotom, z których usług korzystamy przy zawieraniu oraz realizacji niniejszej umowy np. firm świadcząca usługi kurierskie, Poczta Polska, firma świadcząca usługi informatyczne, firma świadcząca usługi księgowe,
b) dostawcy usług platformy aukcyjnej za pośrednictwem, której zawarłeś z nami umowę,
c) uprawnionym organom państwowym – jeśli do Administratora skierowane zostanie żądanie ujawnienia Twoich danych,
d) innym podmiotom na podstawie Twojej wyraźnej zgody.

6. Twoje uprawnienia:
a) Klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji czy Administrator oraz Operator przetwarzają dane zgodnie z ich celem
b) Klientowi przysługuje prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
c) Klient może sam dokonać zmiany swoich danych poprzez panel klienta w sklepie internetowym Moja Kosmetyczka, bądź wystąpić do Administratora z prośbą o ich zmianę lub sprostowanie, w momencie gdy są nieprawidłowe lub niekompletne.
d) Klientowi przysługuje prawo do bycia zapomnianym – całkowitego usunięcia danych, w tym celu powinien wystąpić do Administratora poprzez adres mailowy:mojakosmetyczk@op.pl
e) Klient może wystąpić do Administratora z żądaniem przeniesienia uprzednio przekazanych przez klienta danych do innego Administratora.

7. Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe z naruszeniem przepisów prawnych, w tym unijnego rozporządzenia RODO.
Polityka cookies

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Online Sylwia Bartkowiak z siedzibą: Leszczynowa 14, 72-006 Mierzyn

 

 1. Definicje
  1. Administrator - oznacza, wpisana do rejestru przedsiębiorców: Sylwia Bartkowiak Online, Leszczynowa 14, 72-006 Mierzyn, Nip: 856-163-81-93
   812688396, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
  2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) https://moja-kosmetyczka.com/
  6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
  1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
   1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

  Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

  1. Konfiguracji serwisu
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
   4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
   5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
   3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
   1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  6. Świadczenia usług reklamowych
   1. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
  7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 4. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   1. IAI-Shop.com IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie
   2. Google Analytics Google Inc z siedzibą w USA
   3. Sunrise Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
  2. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
   1. Google AdSense Google Inc z siedzibą w USA
  3. Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:
   1. Facebook Connect Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii
   2. Google Inc z siedzibą w USA
   3. Paypal PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA
  4. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
   1. twitter.com Twitter Inc. z siedzibą w USA
   2. plus.google.com Google Inc z siedzibą w USA
   3. Facebook.com Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii
  5. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   1. opineo.pl Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
   2. ceneo.pl  Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  6. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   1. Onet poczta Grupy Ringier Axel Springer z siedzibą w Warszawie.
 5. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel